söndag 25 oktober 2015

Gästbloggare Tarek: The situation for refugees could go worse

When Syrian started fleeing Syria,they were thinking of nothing but to survive the machines of war that destroyed their lives and dreams. they left to neighboring countries like Turkey or Lebanon, with hopes that they will return to their homes soon, to their schools, to their ambitions they had.
After 5 years of war, with no hopes yet live in the Syrian skies, the dream of returning started fading. The only option was to pursuit that unknown future beyond sieges of Greek borders or that hungry Mediterranean sea.

Doctors, Teachers, Engineers and workers, carried their children to different European countries. Germany and Sweden were the countries that received the highest numbers among them. Those who arrived to Sweden suffered long waiting for their Asylum decisions, and long reunion process, but they found consolation with getting the permanent residency permit, so they can plan again for their life!

But it seems that refugees issue is still a winning card in politics, pressure was made for that matter, resulting with temporary residency permit. Even though there are some exceptions, and the TUT could turn to a PUT after 3 years. But what would this decision really do? Is it going to minimize the number of asylum seekers in Sweden? Is it going to fix the problem with housing refugees face? Is it going to eliminate the main cause why people come here? Probably not, since most of asylum seekers come from war-torn countries, not for economical reasons. What would it really do is to pile up pressure on them. After waiting almost a year to get their TUT, they will have only 3 years to:  To look for an apartment (an issue with lots of empty promises), start the establishment plan which is a 2-years plan!, then find a job after all that. All should be within 3 years or else they will be sent back!
This decision wouldn’t be problematic if other issues like housing, language teaching, work and establishment plans and other things were really fixed, but with the current factors, the situation could go worse for refugees!


Tarek, Syrian refugee

lördag 24 oktober 2015

Därför är tillfälliga uppehållstillstånd ett svek mot humanismen

Igår presenterade regeringspartierna och alliansen sin migrationsuppgörelse, vilket innebär ett antal åtgärder som enligt beslutsfattarna handlar om "nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända". 

Gott så - bra att något händer eftersom det nuvarande systemet har flera brister. Till de allvarligare hör handläggningstiden hos Migrationsverket vilket har lett till att det kan gå upp till två år innan beslut om uppehållstillstånd fattats. Under tiden är många hänvisade till "camps" där de på grund av ekonomi (24 kr om dagen) och många gånger försämrad hälsa har svårt att aktivera sig. 

Förutom handläggningstiden är bristen på bostäder något som drabbar hårt. För att kunna starta sin etableringsplan efter uppehållstillståndet krävs en egen bostad vilket är oerhört svårt. Det har bland annat lett till en omfattande svart kommers av postadresser.

Migrationsverket flaggar nu för att det är tak över huvudet och mat på bordet som är målet för omhändertagandet av asylsökande. Standarden sänks på asylboendena. 

Till detta kommer punkterna i migrationsuppgörelserna. Låt mig gå igenom punkterna en efter en. 

INSATSER FÖR ATT SÄKRA DET SVENSKA ASYLSYSTEMET


Korta handläggningstiden för asylansökan
Uppdrag ges till Migrationsverket att redovisa en plan för åtgärder inom asylprövningen i syfte att förkorta handläggningstiderna. Planen ska innehålla åtgärder på kort och lång sikt och beskriva förväntade effekter av åtgärden, till exempel effekter av att ärenden sorteras tidigt i processen så att asylsökande med typiskt sett hög beviljande grad behandlas särskilt. Resultatet av pågående EU-förhandlingar om snabbare avslag avseende ogrundade ansökningar och ansökningar från säkra länder ska dessutom implementeras i Sverige. Planen ska redovisas till Regeringskansliet i samband med att myndigheten lämnar februariprognosen 2016. 

Det är ett bra förslag för asylsökande från Syrien, Eritrea och Somalia. Asylsökande från dessa länder brukar såvida identiteten är stärkt få positivt besked från Migrationsverket. Men vad är "ogrundade ansökningar och ansökningar på från säkra länder"? Migrationsverket tar i sina beslut stöd i sin så kallade landsinformation, och det innebär att länder på Balkan och forna sovjetstater anses vara säkra att vara i. Politiska eller religiösa förföljelser i dessa länder anses inte vara av den dignitet att de kräver skydd utomlands - det kan hanteras av den lokala polismyndigheten. Därför utvisas människor från Albanien, Kosovo, Bosnien, Azerbadjan m fl länder.  Dessa ska nu utvisas snabbare än vad de gör idag. 


Skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboende


Idag är knappt 6 000 personer med lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut inskrivna i Migrationsverkets mottagande och bor i ABO.
Rätten till dagersättning för vuxna utan barn tas bort efter lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning. Rätten till anläggningsboende för vuxna utan barn med lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning ska upphöra så snart fristen att lämna landet löpt ut. Utgångspunkten är att verkställighet ska ske vid den tidpunkten. Det ska finnas en ventil för den som inte kan avvisas/utvisas.
De personer som beviljats uppehållstillstånd ska regelmässigt skrivas ut från anläggningsboende när en ny bostad är ordnad. En person som beviljats uppehållstillstånd ska alltså inte kunna tacka nej till erbjuden anvisning och samtidigt bo kvar på anläggningsboendet.
Förslagen syftar till att fler boendeplatser frigörs. 

Det kan verka ganska logiskt att den som inte har rätt att vistas i Sverige inte heller får någon ersättning från Sverige.  Den som har fått beslut om avvisning har egentligen tre val idag. Det första är att samarbeta med Migrationsverket och helt enkelt lämna Sverige med de transporter som Migrationsverket ordnar. Det andra är att inte samarbeta. Då lämnas ärendet till polisen. Det tredje är att gå under jorden och bli en så kallad "papperslös". Det innebär att LMA-kortet (identitetskortet som varje asylsökande har och som regelbundet förnyas) går ut och att ingen mer ersättning kommer. Om nu ersättningen tas bort från den dag beslutet om avvisning fattas, får vi hoppas att avvisningen ändå sker skyndsamt. Sverige kommer alltså att fortsätta svälta ut människor ur landet. 

Rätten till anläggningsboende upphör också, antingen om den asylsökande fått avslag eller om personen fått en ny bostad via Arbetsförmedlingen. Det är självklart, även om det så klart är ytterst besvärligt för en person som rotat sig i en bygd att kommunplaceras hundratals mil bort. 

Det finns naturligtvis en risk att det skapas en svart bostadsmarknad på våra asylboenden. För vem vet egentligen vem som bor var i dessa jättekomplex på hundratals personer? 


Försörjningskrav vid anhöriginvandring


Undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring för svenska medborgare och för medborgare i annan EES-stat eller Schweiz, samt för dem som bott i Sverige i mer än fyra år tas bort. Ändringen ska gälla nyetablerade relationer. 

Idag är det så att den som fått permanent uppehållstillstånd kan ansöka om familjeåterförening. Då måste hela familjen söka sig till en ambassad för att få alla papper i ordning. I praktiken: En man (det är oftast en man) tar sig den livsfarliga vägen till Sverige, lämnar barnen i Turkiet, Syrien eller annat land utanför EU. Här väntar asylprocess för mannen. Efter besked om uppehållstillstånd väntar ny process om återförening. Samtidigt ska mannen påbörja etableringsplanen. Är de dryga 6000 kr etableringsersättningen är på tillräckligt för att försörja familjen? Är det inte det, kan dessa familjer alltså inte återförenas. 


Tillfälligt uppehållstillstånd som huvudregel införs under en begränsad tid 


En tidsbegränsad lagändring införs. Kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer ska fortsatt som huvudregel ha permanent uppehållstillstånd i enlighet med gällande lagstiftning. För övriga flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande ska huvudregeln vara tillfälligt uppehållstillstånd. Vid tillfälliga uppehållstillstånd ska flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande ha en rätt till familjeåterförening motsvarande den som gäller enligt EU-rätten.
När det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut och personen kan uppvisa taxerad inkomst på en nivå som det går att försörja sig på ska personen beviljas permanent uppehållstillstånd, även om skyddsskälen har upphört. Det tillfälliga uppehållstillståndet bör också bli permanent efter tre år om skyddsskäl kvarstår.
Den tidsbegränsade lagen ska utformas i enlighet med detta och gälla under tre år. Den nya lagstiftningen ska tillämpas så snart den trätt i kraft. De beslut som då fattas kommer därmed att utgå från den nya lagstiftningen. De nya reglerna kommer att tillämpas även när ansökan om uppehållstillstånd gjorts dessförinnan. 

För den asylsökande som har barn blir det ingen förändring mot nuvarande regler. Ensamkommande barn och kvotflyktingar är också säkra. Men för ensamstående eller par utan barn blir det betydligt tuffare.  Efter tre år ska en ny process inledas. Om skyddsskälet kvarstår (vilket det med all säkerhet kommer att göra när det gäller de länder som är aktuella), blir det tillfälliga uppehållstillståndet permanent.  

Den asylsökande lämnas här i en stor oro. Alla vet hur det ser ut i Mellanöstern. Men redan nu anses Palestina, till viss del Irak och Afghanistan vara ställen som inte automatiskt leder till skyddsbehov. Vem vet om Syrien i framtiden kommer att anses vara ett säkert land  - om det till exempel blir ett fredsavtal som fungerar på pappret men inte i verkligheten? 

Här kopplas arbetsmarknadspolitiken in. Den som efter tre år kan uppvisa taxerad inkomst på en nivå det går att försörja sig på beviljas permanent inkomst. Asylrätten kommer därmed att handla om att du lyckas få ett jobb vilket är lätt för exempelvis läkare. Men hur är det med den somaliska sjubarnsmamman som under fem års tid i Sverige knappt hunnit lära sig skriva sitt namn med svenska bokstäver? 

Hur denna åtgärd skulle gynna punkten "korta handläggningstiden för asylansökan" är svår att begripa. Varje ärende kommer att kräva två processer. 

Röda Korset har redan påpekat fler humanitära konsekvenser av tillfälliga uppehållstillstånd, och det gäller familjeåterföreningen. Idag måste en person ha permanent uppehållstillstånd för att ansöka om återförening och det skulle alltså dröja i vissa fall fem år eller mer innan detta kan ske. Lägg då på ett halvår i handläggningstid. Lagliga vägar


Mottagande av kvotflyktingar utgör en laglig och trygg väg till Sverige och skulle också vara ett sätt att visa solidaritet med överbelastade länder i konflikters närområde. Sverige ska därför successivt öka antalet kvotflyktingar upp till 5000 personer.
En utredning tillsätts om lagliga vägar för att söka asyl i EU. Humanitära visum är ett exempel på en fråga som utredningen ska titta på. 

Oerhört positiv punkt och det är väl här som Miljöpartiet och Centerpartiet fått ett hundben för att gå med på frågan om tillfälliga uppehållstillstånd.  Att befria 5000 personer från ett liv i flyktingläger i Jordanien är positivt, även om siffran skulle kunna vara högre. 
Absolut behövs lagliga vägar för att söka asyl i EU. Men att få med sig andra EU-länder förutom möjligen Tyskland på detta projekt verkar vara lönlöst i en tid då taggtrådsstängsel sätts upp och gränser stängs. 


Översyn ensamkommande flyktingbarn


Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat dramatiskt under senare tid. Orsakerna till detta behöver analyseras och ses över. Utöver redan aviserade åtgärder kring ensamkommande flyktingbarn ska hela situationen för placering och hantering av denna grupp löpande ses över. Den löpande översynen ska omfatta allt från socialtjänst och Migrationsverket till gode män, tolkar etcetera. Översynen bör även ta upp överflyttning från HVB-hem till stödboende och andra boendeformer. 

Ytterligare utredningar... men tanken på stödboende och andra boendeformer ger mig ont i magen. Nu sänks alltså kraven på dem som gör business på dessa barn. ETABLERINGSINSATSER

Det finns i Migrationsuppgörelsen också insatser för att öka möjligheten till etablering. Hit hör språkstudier och samhällsorientering redan under asylsökandeperioden, ett utvidgande av jobbmöjligheter samt inskränkningar när det gäller föräldrapenning och försörjningsstöd. 

När det gäller bostadsbyggandet kommer reglerna att ändras så att det blir enklare att få bygga. 

Fler lärare behövs i skolan - här kan asylsökande få undervisa barn i hemspråk. Pensionerade lärare och lärarstudenter tas in som resurser. 

Så skjuts också pengar till för kommunernas verksamhet, och 200 miljoner kronor ska gå direkt till civilsamhällets organisationer. Det tackar vi för. 

Jag saknar  särskilt två saker. 

1. Riktade insatser i skolorna för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Det är oerhört viktigt att jobba opinionsbildande nu när asylboenden eldhärjas och med terrorattentatet i Trollhättan i färskt minne vet vi att insatser behövs.  Flyktingkrisen handlar inte om att det är "volymer" av människor som väller in i Sverige. Krisen handlar om att människor tvingas fly från krig, förföljelser, diktaturer.  Forum för levande historia gör goda insatser på detta område. 

Även vuxna behöver nås av information om av demokrati och mänskliga rättigheter innebär. Här kan inte minst kyrkorna och andra Non Government Organizations göra goda insatser.

2. Riktade insatser för att få fredliga lösningar i krigshärdarna. Sverige är medlem i FN. Vad gör vi i FN? I en åtgärdsplan för flyktingmottagande bör det finnas med någon punkt som handlar om att bekämpa grundorsaken till att människor alls tvingas fly.  


Slutsats: Det är oklart om migrationsuppgörelsens insatser får någon effekt. En del talar om att det handlar om att skicka signaler till kommande flyktingar om att det inte är någon idé att komma till Sverige, men framtiden får utvisa vilken effekt det har.  

Min åsikt är klar: Sverige ska ha en fortsatt generös flyktingpolitik. Människor från krigsdrabbade länder ska ha permanent uppehållstillstånd. Handläggningstiderna ska kortas genom att fler handläggare anställs. 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14: Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. 

Läs mer
Migrationsuppgörelsen (PDF)

fredag 23 oktober 2015

Rasismens ansikte...krönika i SLA 24 oktober 2015

Trollhättan är en vacker stad. Stadskärnan, fallen, kanalen. En riktig idyll som ondskans klor ändå inte kunde hålla sig ifrån. Den 14 augusti 1993 brände några tonårskillar med främlingsfientliga kopplingar ner moskén. Den är sedan länge uppbyggd igen, men minnena väcks till liv varje gång en moské utsätts för skadegörelse. 

I torsdags var det dags igen för ett vedervärdigt brott som av polisen redan betecknas som hatbrott. En man beväpnad med kniv marscherar in i Kronans skola och hugger med dödlig utgång. 

Samtidigt kommer rapporter om mordbrand på asylboenden. Munkedals asylboende som brändes i veckan ligger inte långt från Trollhättan. På obskyra diskussionsforum på nätet uppmuntras till fler mordbränder i moskéer och asylboenden och det ges detaljerade tips på hur en gör för att orsaka så stor skadegörelse så mycket. 

Är det en reaktion på att så många svenskar faktiskt tagit uppmaningen att öppna sina hjärtan på allvar enligt förre statsministerns devis, säkert påverkade av bilderna från tv på döda barn och flyende familjer till fots genom Balkan? 

De människor som inte vill ha fler flyktingar till Sverige, kan de inte nöja sig med att i demokratisk ordning rösta på ett part som överensstämmer med dessa idéer? 

Hatbrott handlar om att motivet till brottet kan härledas till förutfattade meningar om andra människor tillhörande grupper inom bland annat etnicitet. Hudfärg spelar tydligen roll för en del människor som menar att det är okej att kränka, mörda, bränna någon bara för att hen ser annorlunda ut jämfört med sig själv. 

Att det strider mot mänskliga rättigheter och mot de grundläggande värderingarna i samhället om allas lika värde är ingenting som bekymrar dessa gärningsmän. 

Politiker talar om att vi sluter upp kring demokratin. Om att vi försvarar det öppna samhället. Men alla vill uppenbarligen inte ha det samhället - och hur ska dessa människor hanteras? När ljusdemonstrationernas marschaller brunnit ut och demokratiförespråkarna gått hem till fredagsmyset igen borde vi - någon - börja fundera på hur hatet och mörkret ska hanteras. 

Och jag tror att det är bland barnen det måste börja. Utan att frånta föräldraansvaret är skolan en viktig plats för att främja människovänliga tankar, och inte minst därför är det extra grymt att utföra hatbrott på skolor. Oavsett om det blir med dödlig utgång, eller om resultatet blir att ytterligare ett barn låser in sig på toaletten eller får ont i magen varje morgon skolväskan ska packas. 

Trollhättan är fortfarande en vacker stad. Och vackrast just nu är ljusen som brinner utanför Kronans skola. 

KARIN LÅNGSTRÖM
Hiss: Värme och vänlighet. 


Diss: Våld och verklighetsflykt

Dags för fördomsakuten igen...krönika i SLA den 17 oktober 2015

Ibland, och inte så sällan faktiskt, är det bra att påminna sig om att verkligheten kan vara både enklare och mer komplicerad än vad en vid första påseende tänker sig. Inte minst är det så att nya eller ovana situationer leder till att frågor ställs. Och när inte svaren ges, eller åtminstone möjlighet att ställa frågorna, ges ofta svaret på ett generaliserande eller till och med fördomsfullt sätt. 
Jag vill därför passa på att ge möjlighet att sprida något ljus kring några iakttagelser som vänner av ordning har gjort den senaste tiden – i globaliseringens spår. Jag gör inte anspråk på att ha hela sanningen, men tillsammans med många andra söker jag den. 

Påstående nr 1. Flyktingar kan inte vara så fattiga. De har ju mobiltelefoner. 
Syrien är ett land där väldigt många människor har mobiltelefoner. När någon bestämmer sig för att fly är mobiltelefonen ett av de allra viktigaste redskapen att ha med sig. Du har GPS, du har kontakt med din flyktingsmugglare, du kan i bästa fall ha kontakt med din familj (inte minst om de kommer ifrån varandra), och du har en mängd andra funktioner som är nödvändiga. Översättningar, landsinformation, valutaomräknare för att nämna några exempel. Och det rent känslomässiga som bilder på de anhöriga som lämnats kvar. Att ha en mobiltelefon är inte dyrt. De använder wifi, de ringer gratis via applikationer. Ska pengar läggas på något, säger de flesta, så är det en mobiltelefon. 

Påstående nr 2. Flyktingar kan inte vara så fattiga. De röker ju. 
Nej, alla flyktingar är inte fattiga. I alla fall var de inte det ifrån början. Men biljetten till Sverige kostar mellan 60 000 och 100 000, så i den mån det finns tillgångar kvar kommer de att gå åt ganska snabbt. Som asylsökande får de bidrag om de inte har egna tillgångar. Mellan 24 och 61 kr, beroende på hur du bor. Många lägger pengar på cigaretter. Helt vansinnigt, tycker även jag, men betänk att detta är människor som i många fall är krigsskadade psykiskt och fysiskt. Hur dyrt och farligt det än är, så är det en form av självmedicinering. Cigaretterna lugnar nerverna i väntan på tid hos psykologen. I många av de kulturer flyktingarna kommer ifrån är det dessutom helt socialt accepterat att röka.  Och flyktingarna köper inte cigaretter på Pressbyrån, precis. Det är billiga smuggelcigaretter från människor som ser till att sko sig på människor i utsatta situationer. 

Påstående nr 3. Tiggarna kan inte vara så fattiga. De köper godis och Triss-lotter
De EU-migranter som länge har varit i Skövde nu kommer från samma familj. De är från ett slumområde i Rumänien och samlar pengar till sina barn. De köper ibland godis. Godis är nämligen billigare per kilo än vad mat är. Du får väldigt mycket lösgodis för samma pris som ett kilo kött. Dessutom håller du blodsockret uppe. Klart det inte är bra. Men i tältet finns heller inte någon möjlighet att laga till mat. Någon har sett dem köpa Triss-lotter och det är tragiskt om också människor i dessa grupper faller offer för spelmissbrukets falska lockelser. 
Sammanfattningsvis: även på de mest häpnadsväckande fenomen finns det ibland förklaringar.  Det innebär inte att vi ska vara naiva, men att försöka förstå och agera utifrån det. 
Trevlig helg!

KARIN LÅNGSTRÖM
Hiss: Engagerade människor, tack!

Diss: Varför går bostadsbyggandet så långsamt? 

lördag 3 oktober 2015

Britt-Marie var här. Krönika i SLA 26 september 2015

Läste du också boken Britt-Marie var här i somras? Om inte, så är det en bok väl värd att investera lite tid i. Författaren Fredrik Backman ligger också bakom böcker som En man som heter Ove och Min mormor hälsar och säger förlåt, och har återigen bidragit till tankestoff. 

Som sammanfattning – Britt-Marie lämnar ett 40-årigt äktenskap med en hopplös man som inte visat annat än missnöje och intresse för andra kvinnor. Efter ett intressant besök hos Arbetsförmedlingen hamnar hon i den avsomnande orten Borg där hennes uppdrag blir att ta hand om fritidsgården.  Här har finanskrisen lämnat spår i form av till salu-skyltar som ruttnar ackompanjerade av stanken från den lokala samlingspunkten pizzerian.  

Inte någon särskilt upplyftande miljö, kan tänkas, men ändå en miljö där människor lever. Verklighetens folk, formulerade sig ett politiskt parti sig för några år sedan, inte att förakta. Här levs, trots den tristess som en nedlagd bensinstation försöker vittna om, också riktigt liv. Här lever människor. De äter frukost, åker till jobbet om de har något, de har fredagsmys och tar en promenad med hunden.  Ofta finns i dessa samhällen en eller ett par eldsjälar och i en tid då den enda inflyttningen består av asylsökande som yrvaket undrar var i världen de befinner sig, finns plats och behov för fler människor som bryr sig.  

Britt-Marie är inte en person som skulle beskriva sig som en eldsjäl, men blir det ändå. Jag får inget grepp om henne när författaren beskriver hennes förakt för omgivningen, samtidigt som hon tvättar ungarnas t-shirts och motvilligt blir ledare för fotbollslaget.
Hon blir i sin person en påminnelse om hur våra förmågor och intressen kan bli till glädje för andra i nya sammanhang, bara en låter tanken ta nya svängar. Britt-Marie kan ingenting om ungdomsfotboll, men hon vet hur en får bort fläckar på kläder, och hon vet minsann hur en skriver listor för att organisera sin tillvaro.

Och med ens blir luften lite lättare att andas för någon medmänniska som behöver. Oavsett om denna medmänniska jobbar på Arbetsförmedlingen, är föräldralös eller någon som blivit kvar på en pizzeria någonstans i Sverige. 

KARIN LÅNGSTRÖM
Hiss: Röda Korset. De har ju mötesplatser i precis varenda liten by!
Diss: Förakt för landsbygden.
I Pride-vimlet. Krönika i SLA 19 september 2015

Just nu pågår Skövdes första pridefestival. Färgglada flaggor är hissade och en rad olika programpunkter planeras och genomförs.

En del frågar sig naturligtvis varför en pridefestival anordnas. En dam utanför Café Prostgården frågade mig om de inte har det bättre nu än på många år. Det beror nog litegrann på hur en ser det, svarade jag.  Det är faktiskt så att det fortfarande är olagligt i en del länder att ha en romantisk relation med en person med samma kön. Fortfarande avrättas människor för att de går hand i hand med någon som regeringen eller kulturen tycker är fel.

Det är många som har det svårt i dessa tider, sa svarade damen, och visst är det så. Därför får vi engagera oss lite mer. Jag är övertygad om att när solidaritet visas tillsammans med en viss grupp människor (i det här fallet hbtq-personer), så gynnar det hela samhället. Jordens temperatur stiger ett par grader och det värmer alla.

En pridefestival handlar om solidaritet, om spridande av kunskap och fakta, att uppmärksamma mänskliga rättigheter. Det är klart att det generellt sett är,  eller borde vara, lättare att komma ut som homosexuell nu än för trettio år sen, men för den  människa som står i begrepp att berätta för familj och vänner spelar det kanske ingen roll. Varje liv är unikt, varje situation är speciell och det finns fortfarande människor som inte minst av religiösa skäl tycker att allt annat än parrelation mellan en man och en kvinna är fel.

Här har kyrkorna ett stort ansvar. I en tid då kyrkan är tämligen marginaliserad kan en kanske tycka att det inte spelar någon roll vad präster och pastorer predikar i frågan. Men det gör skillnad för den som det gäller. I Gamla Testamentet finns fördömanden åt många olika håll. Reglerna för familjebildning är strikta, och behövde kanske vara det i en tid då ett mångfaldigt barnafödande var enda sättet att garantera sin pensionsförsäkring. Men i dag är det andra tider och att Svenska kyrkan firar regnbågsmässa och deltar i prideparader handlar till dels om att ta ansvar för det förtryck som kyrkorna genom tiderna har utsatt människor för, människor som egentligen skulle stå under kyrkans beskydd.

Det handlar, som så mycket annat, om bibeltolkning och urval. Vilka bibelord vi lyfter fram och hur vi lämnar andra. Ett centralt ord ur Jakobs brev är ”Gör inte skillnad på människor.” Pride handlar om att värna alla människors lika värde. Att inte fördöma utan om att upprätta.
Pride handlar naturligtvis också om att ha roligt. Det är dystert med världen många gånger, och därför bör vi unna oss att ha trevligt emellanåt. Det kan vara att gå på någon av de fester som arrangeras, eller att gå till Café Prostgården och äta en god pride-bakelse.
Jag hoppas vi ses i vimlet!

KARIN LÅNGSTRÖM
Hiss: Dessa engagerade personer. Jag blir glad!

Diss: Homofobi och främlingsfientlighet

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...